Nasza Kancelaria pełni usługi w czterech sektorach

Handel i Usługi

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • Bieżąca obsługa prawna działalności gospodarczej – prawo cywilne, umowy, prawo pracy, prawo administracyjne, windykacja należności, nieuczciwa konkurencja;
 • Obsługa w tworzeniu spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw;
 • Tworzenie i weryfikacja zasad ładu korporacyjnego;
 • Obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych;
 • Opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych;
 • Reprezentacja w sporach sądowych.

Prawo medyczne

 • Stała i kompleksowa obsługa gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych
 • Opracowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów związanych z świadczeniem usług medycznych;
 • Analiza zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
 • Reprezentacja stron w sprawach cywilnych w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej;
 • Reprezentacja prawna stron w postępowaniu karnym dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej;
 • Reprezentacja lekarzy w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Prawo karne

 • Obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniach, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym;
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych, karnoskarbowych w charakterze oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych, oskarżycieli prywatnych;
 • Pomoc skazanym w postępowaniu karnym wykonawczym;
 • Pomoc w sporządzeniu pism procesowych – zażalenia, apelacji, kasacji, prywatny akt oskarżenia, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • Uzyskanie zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Odszkodowania

 • Reprezentacja prawna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia AC i OC;
 • Reprezentacja prawna w dochodzeniu roszczeń niemajątkowych – zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia.

Nowe Technologie

E-commerce

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących usług internetowych;
 • Opracowywanie regulaminów, polityk prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych;
 • Doradztwo prawne w zakresie kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych;
 • Weryfikacja treści regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną pod kątem zgodności z przepisami prawa z uwzględnieniem klauzul niedozwolonych.

Ochrona Danych Osobowych – RODO

 • Bieżące doradztwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych;
 • Opracowywanie, wdrożenie i zmiany wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Audyt zgodności dotychczasowych zasad przetwarzanie danych osobowych;
 • Zarządzenie incydentami naruszeń ochrony danych osobowych, programy zapobiegania naruszeniom ochrony;
 • Opracowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Reprezentacja przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a także przed sądami administracyjnymi;
 • Prowadzenie indywidualnych oraz grupowych szkoleń dopasowanych do profilu organizacji;
 • Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony prywatności konsumentów;
 • Ochrona tajemnicy handlowej, informacji poufnych, informacji gospodarczych.

Transport

Prawo transportowe

 • Reprezentacja przed służbami kontrolnymi – ITD oraz PIP;
 • Wsparcie prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców oraz kierowców;
 • Wyjaśnienia dotyczące protokołów kontrolnych.

Budownictwo

Prawo budowlane

 • Proces inwestycyjny;
 • Przygotowanie i negocjowanie umów prawa budowlanego, umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowę o prace projektowe i nadzór autorski;
 • Doradztwo w zakresie zagadnień administracyjnych procesu budowlanego;
 • Przygotowanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich.
Close Menu